Welcome to
iWork

ภาคการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน พนักงานกรอกภาระงาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมิน ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปประเมิน
1 ก.ค. - ต.ค. ต้นภาคการศึกษา - 14 พ.ย. 15 - 21 พ.ย. 22 - 28 พ.ย.
2 พ.ย. - ก.พ. ต้นภาคการศึกษา - 14 มี.ค. 15 - 21 มี.ค. 22 - 28 มี.ค.
3 มี.ค. - มิ.ย. ต้นภาคการศึกษา - 14 ก.ค. 15 - 21 ก.ค. 22 - 28 ก.ค.